Obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydala společnost Maexim s.r.o. (Paintyx.cz, paintyx.com, namalujsiobraz.cz, vymalujsiobraz.cz, namalujsivlastniobraz.cz, vymalujsivlastniobraz.cz je obchodní název) jednatel Bc. Štefan Kucej a jednatel Ondřej Kucej, se sídlem společnosti Maexim s.r.o. Na Folimance 2155/15, 12000, Praha 2, IČO 28790332, DIČ CZ28790332 (dále jen "prodávající"), provozující internetový obchod www.paintyx.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.paintyx.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka"). Učinit objednávku je možné prostřednictvím nákupního košíku "Objednáno" v e-shopu www.paintyx.cz, dále je možné učinit objednávku emailem nebo telefonicky. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité důležité údaje pro vystavení dokladů a rychlé doručení požadovaného zboží k zákazníkovi. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na e-shop  www.paintyx.cz musejí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, IČ kupujícího, je-li podnikatelem, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), počet kusů objednaného zboží, způsob doručení, platební metodu, Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.paintyx.cz, musí uvést tyto údaje: jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo), IČ kupujícího, je-li podnikatelem, počet kusů, způsob doručení, platební metodu. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající ji oprávněn odmítnout , nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem , závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

III. Zrušení objednávky

 

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením a to maximálně do 2 hodin od objednání zboží, pokud jde o zboží upravené a vyrobené na přání zákazníka (individuální objednávka mimo nabídku internetového obchodu paintyx.cz) nelze objednávku již vyrobeného zboží zrušit. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle+420 777 262 865, nebo e-mailem na adrese: info@paintyx.cz Další kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách prodávajícího www.paintyx.cz. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu. Náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptované prodejcem, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží, především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád). Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování prodávajícím, může prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při výrobě produktu původně kupující využil svoje vlastní grafické podklady a návrhy. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat na původním kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

 

IV. Dodací podmínky

 

Dodací lhůta objednaného zboží je od 2 do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, to znamená, po závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, pokud je zboží skladem. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se může prodloužit na 10-15 dní. O tomto termínu dodání bude kupující informován. V případě objednání dárkového poukazu, pokud jej prodávající nabízí ve svém internetovém obchodu, je tento poukaz dodán okamžitě poté, co je uzavřena objednávka. Zákazník si jej sám vytiskne a dárkový poukaz lze použít pro úhradu zboží až po připsání jeho úhrady na bankovní účet prodávajícího. Délka předpokládané doby do expedice objednávky je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách prodávajícího. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli, zákazník může aktuální stav svojí objednávky sledovat na webu. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle nabízeným možností při výběru dopravce - firmou PPL, Českou poštou, kurýrem DPD, nebo připravenou k osobnímu odběru . Objednaný Dárkový poukaz si vytiskne Zákazník sám na svoje náklady. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši určené v sekci možnost nákupu. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Doklad daňový k dárkovému poukazu je zaslán zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu. V případě úhrady Poukazu dobírkou je daňový doklad v zásilce pro zákazníka. Při okamžitém převzetí (okamžikem) zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je dárkový poukaz, při dokončení objednávky si Zákazník vytiskne dárkový poukaz, přechází na kupujícího odpovědnost za neoprávněné použití poukazu.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

 

Kupní cena zboží, kromě dárkového poukazu, je složena z několika prvků, a to z pevně stanovené ceny a dále z pohyblivé ceny, která je ovlivněna velikostí navrhovaných šablon na vybraném podkladu, na který bude vytvářen potisk Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém obchodu www.paintyx.cz. Kupní cena Dárkového poukazu je pevně stanovena. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření návrhů šablon na e-shop www.paintyx.cz, a také během vytváření objednávky. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. Způsob platby jakéhokoli zboží závisí i na zvolené metodě doručení, tedy i na dobírku, bankovním převodem, Pay-Pal nebo hotově. Držitel platného Dárkového poukazu může k úhradě celé nebo části objednávky použít tento poukaz v jeho nominální hodnotě. Je-li hodnota objednávky menší než je hodnota poukazu, nelze zbývající část vyplatit ani použít při dalším nákupu. Je-li suma objednávky vyšší než částka na použitém poukazu, zbývající hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady. K úhradě jedné objednávky lze použít pouze jeden Dárkový poukaz. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 50 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory si hradí kupující sám.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@paintyx.cz. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.paintyx.cz Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

VII. Záruka, reklamace a práva z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

1. Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

2. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat DDL, PPL, České poště, kurýrní službě DPD, popř. dalších přepravních společností za účelem kontaktování Kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu , která je uvedena na www.paintyx.cz., nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 777262865. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

 

IX. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 

Kupující dává svou registrací na www.paintyx.cz., a nebo učiněním objednávky souhlas s právem prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci firmy Maexim s.r.o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být kupující kontaktován prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo sms komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na www.paintyx.cz., prostřednictvím e-mailové adresy, nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 777262865.

 

X. Pravidla a podmínky provozu a přístupu na www.paintyx.cz.

 

Pravidla a podmínky, která musí být zákazníkem při výrobě návrhů obrazů na webových stránkách prodávajícího dodržována a pravidla chování těchto stránkách, jsou upraveny na pravidlech a podmínkách provozu a přístupu, která jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek při www.paintyx.cz. I. Úvodní ustanovení Pravidla a podmínky provozu a přístupu na www.paintyx.cz. vydává společnost MAEXIM s.r.o. se sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, IČO: 28790332 provozující internetový obchod www. www.paintyx.cz., pro stanovení podmínek, která musí být Zákazníkem při tvorbě návrhů na webových stránkách Prodávajícího dodržována a pro ujasnění pravidel. Pro účely těchto pravidel a podmínek se rozumí grafické prvky, obrázky, kresby, znaky, podobizny, symboly, slova, včetně jmen a přezdívek, písmena, nápisy, číslice, noty, názvy, texty, věty a všechny jiné další podobné kombinace.

 

XI. Podmínky pro výrobu návrhů obrazů

 

Provozovatel MAEXIM s.r.o. má na svých stránkách www.paintyx.cz., databázi grafických prvků, které nemůže Zákazník využívat při návrzích výrobků a produktů. Další manipulace s grafickými prvky provozovatele mimo www.paintyx.cz., stránky provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno. Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní návrhy, které elektronickou poštou může zaslat na adresu info@paintyx.cz, Využívání grafických prvků, jiných obrázků, také fotek které nejsou vlastním výtvorem Zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze www.paintyx.cz., je možné využívat pouze se souhlasem jejich majitele(autora), nebo jen, pokud jsou volně užitelné. Zákazník je plně odpovědný za návrhy, grafické prvky, obrázky, nápisy a texty, také foto, které bude posílat na info@paintyx.cz., a jichž bude využívat při tvorbě návrhů výrobků na stránkách paintyx.cz. Zákazník také prohlašuje, že žádné z jím poslaných grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy dalších, tedy třetích osob. Tato práva nesmí být v žádném případě ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto Zákazníkem vytvořených návrhů výrobků, tedy produktů. Provozovatel nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé či přímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Provozovatel dále v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za další, tedy jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení těchto povinností Zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Grafické návrhy a prvky, které si sám zákazník vytvoří a bude-li zákazník posílat emailem na server www.paintyx.cz., a také ze kterých bude tvořit návrhy výrobků a produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností. Nesmí obsahovat zejména: výzvy k diskriminaci, násilí, nenávisti, rasové a jiné; porno tématiku; symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména komunismu, fašismu, nacismu a jiné; výzvy k válkám, terorismu, ozbrojeným konfliktům a jiné; díla chráněná podle autorského zákona, pokud ale by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas, tak není problém. Obchodní firmy a ochranné známky, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas, tak nebude žádný problém; náboženské symboly v urážlivých, nevhodných, a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích a prvky obsahující jakékoli další podobné nevhodné symboly; za další:, šablony obsahující jakékoli státní symboly, České republiky i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících znaků, návrhů a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích; Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které Zákazník pošle na info@paintyx.cz a případně mu odmítnout navrhovanou šablonu, obsahující závadný prvek vyrobit a předat. Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky Zákazníka nahrané na server www.paintyx.cz a také Zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou provozovatel a jiní partneři provozovatele oprávněni užít grafické prvky zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy šablon a výrobků produktů, jež vytvořil sám zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

 

XII. Podmínky provozu

 

Další jakékoliv užití www.paintyx.cz., nebo jejich další jakékoliv části jiné než pro svoji, tedy osobní potřebu a také zejména jejich další využití, užití formou kopírování, šíření, nebo dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalšího rozmnožování je zakázáno. Jsou také přísně zakázány jakékoliv zásahy do www.paintyx.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.paintyx.cz. Provozovatel také neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webu www.paintyx.cz. Provozovatel také dále neodpovídá za nepřímé nebo přímé jakékoliv škody, za ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek www.paintyx.cz provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování www.paintyx.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé také v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel také neodpovídá a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě komerční reklamy či inzerce či jinak uvedeny na stránkách www.paintyx.cz a na webových stránkách jiného obchodního partnera, kde má umístěný elektronický obchod, e-shop.

 

XIV. Závěrečná ustanovení pro Pravidla a podmínkách provozu a přístupu.

 

Tato Pravidla a podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAEXIM s.r.o. (Tyto pravidla a podmínky provozu a přístupu na naše elektronické e-shopy jsou platné a účinné ode dne: 1.1.2014.)

 

XV. Závěrečná ustanovení pro všeobecné obchodní podmínky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.paintyx.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Firma Maexim s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Maexim s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

 

XVI. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne:. 1.7.2017.